O podjetju Kontakt Reference Zaposleni Aktualno
© Stran izdelal: Andrej Sedej

Strani ureja: Luka Javornik

Nazadnje dopolnjeno (last updated): marec 2007 

Tekoči projekti

Okoljsko poročilo za obvoznico Škofljica

Izdelava OP za obvoznico na Škofljici je za podjetje IMOS GEATEH poseben izziv. Dve od treh variant tras namreč potekata po Ljubljanskem barju oz. po območju NATURA 2000. Tako je pri izdelavi dokumenta potreben poseben strokovni pristop, ki v Sloveniji prvič zahteva tudi vzpostavitev nadomestnih habitatov, v kolikor bi bila izbrana t.i. "barjanska" varianta.

Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)

IMOS GEATEH vodi izdelavo okoljskega poročila za državni lokacijski načrt odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. V okviru svojega dela vodimo tudi širšo skupino strokovnih sodelavcev za specifična področja (ionizirajoča sevanja, varstvo narave, hrup).

Okoljsko poročilo za državni lokacijski načrt
(ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti)

Na področju priprave državnih lokacijskih načrtov (DLN) z izdelavo okoljskega poročila sodelujemo pri ureditvah obvodnega prostora Savinje (Ločica – Letuš) z namenom varovanja urbaniziranih območij pred poplavami.

Okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja občine Škofja Loka

V podjetju IMOS GEATEH orjemo ledino pri izdelavi okoljskih poročil za strategije prostorskega razvoja občin v Sloveniji. Trenutno strokovnjaki našega podjetja izdelujejo in vodijo izdelavo okoljskega poročila za Strategijo prostorskega razvoja občine Škofja Loka.

SARIB

Mednarodni projekt SARIB (Sava river basin) na znanstvenem nivoju združuje države porečja reke Save. V okviru projekta sodelujejo vodilni evropski strokovnjaki Evropske unije in bivše Jugoslavije.

Naše podjetje pokriva izdelavo in združevanje baze podatkov. Končni rezultat je prikaz obdelanih GIS podatkov v grafični obliki.

Prezentacijo z zadnjega srečanja delovne skupine si lahko ogledate tukaj.

Oddaja vloge za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada

Kohezijski sklad je strukturni inštrument, ki od leta 1994 pomaga državam članicam zmanjševati ekonomska in socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo. Do sredstev so upravičene države članice Unije, katerih bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca znaša manj kot 90% povprečja EU.

V skladu s kohezijsko politiko za obdobje 2004-2006 je bila uspešno izdelana ter posredniškemu telesu (Ministrstvo za okolje in prostor) posredovana prijava z naslovom "Hydraulic improvement of Ljubljana sewerage system". Projekt je namenjen izboljšanju ekološkega stanja reke Ljubljanice (zmanjšanje vnosa organskih hranil), v katero se ob močnejših padavinah preliva odpadna komunalna voda iz kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane.

Ureditev oskrbe s pitno vodo Slovenske Istre in zalednega kraškega območja

IMOS GEATEH po pogodbi z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) izvaja nalogo inženirske storitve za pripravo investicije "Ureditev oskrbe s pitno vodo Slovenske Istre in zalednega kraškega območja". Te obsegajo tehnično podporo pri pripravi dokumentacije in vodenju postopka. Vrednost investicije je ocenjena na 80 milijonov evrov; pri financiranju gradnje se bodo črpala tudi sredstva iz Evropskih skladov.